Erkend StartersCoach

Gedragscode

Deze Gedragscode is van toepassing op de Erkend StartersCoach, die als zodanig is ingeschreven in het register Erkend StartersCoach, gehouden door de BV Baardewijk Beheer te Uden.

Gedragscode
Artikel 1 - Begripsomschrijving

In deze Gedragscode wordt verstaan onder:

Bestuur : het bestuur van de B.V. Baardewijk Beheer.
B.V. : de B.V. (Besloten Vennootschap) Baardewijk Beheer.
Erkend StartersCoach : de natuurlijke persoon, die door de B.V. Baardewijk Beheer in het door haar gehouden Register Erkend StartersCoach is ingeschreven, en -mede- adviseert over Hypothecaire Financieringen en subsidies.
Hypothecair Financier een geldverstrekker, die bedrijfsmatig Hypothecaire Financieringen verstrekt.
Hypothecaire Financiering een financiering tot zekerheid voor de terugbetaling waarvan een recht van hypotheek is gevestigd of wordt verlangd op een in Nederland gelegen registergoed, dat bij de consument aan wie de financiering verstrekt is of zal worden, duurzaam voor eigenbewoning in gebruik is of zal zijn.
Starter een natuurlijk persoon (aspirant koper op de woningmarkt) die anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt.
Subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een non-commerciële organisatie ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt menmeestal van investeringspremie. 
Artikel 2 - Registratie
Een natuurlijk persoon wordt alleen in het Register Erkend StartersCoach ingeschreven, indien:
 1. hij/zij naar het oordeel van de B.V. op voldoende wijze heeft aangetoond in het bezit te zijn van de door de AFM verplicht gestelde vergunning(en) of hem/haar voor het bezit daarvan door de B.V. ontheffing is verleend;
 2. hij/zij naar het oordeel van de B.V. op voldoende wijze heeft aangetoond dat hij/zij zich ten minste in een aaneengesloten periode van twaalf maanden, direct voorafgaande aan de datum van indiening van de registratieaanvraag, met regelmaat heeft beziggehouden met de advisering over hypothecaire financieringen en/of subsidies voor Starters;
 3. hij/zij schriftelijk aan de B.V. heeft verklaard deze Gedragscode te onderschrijven en in overeenstemming daarmee te zullen handelen.
Artikel 3 - Rechten en plichten
 1. Een Erkend StartersCoach is alleen gerechtigd zich als zodanig te presenteren, als hij/zij is ingeschreven in het register Erkend StartersCoach, gehouden door de B.V. Een Erkend StartersCoach wordt geacht zijn dienstverlening met betrekking tot Hypothecaire Financieringen voor Starters op de woningmarkt te allen tijde in de hoedanigheid van Erkend StartersCoach te verrichten.
 2. Een Erkend StartersCoach adviseert over Hypothecaire Financieringen naar eer en geweten en betracht in deze dienstverlening de nodige zorgvuldigheid. Hij zal in zijn advisering steeds duidelijkheid verschaffen inzake de financiële, fiscale en juridische gevolgen van door hem voorgestelde transacties.
 3. De Erkend StartersCoach dient deskundig te zijn en te blijven op het gebied waarop hij/zij zijn diensten aanbiedt. Hij/zij zal deelnemen aan door of namens de B.V. te organiseren studieactiviteiten over onderwerpen die door de B.V. worden vastgesteld. Het niet deelnemen aan deze studieactiviteiten kan leiden tot doorhaling van de inschrijving in het register.
 4. Een Erkend StartersCoach zal op verzoek van een Starter deze informeren omtrent de wijze waarop hij/zij of de werkgever, waarvoor hij/zij werkzaam is, voor de dienstverlening bij de totstandkoming van een Hypothecaire Financiering gehonoreerd wordt.
 5. Behoudens ter verkrijging van een Hypothecaire Financiering door een Starter, zal een Erkend StartersCoach hem/haar bekende gegevens van en informatie over een Starter geheim houden. Deze geheimhouding geldt niet voor gegevens van en informatie over de Starter in een geschil tussen de Erkend StartersCoach en de desbetreffende Starter in behandeling bij een recht of de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).
 6. Een Erkend StartersCoach onthoudt zich van onvolledige, misleidende of onjuiste uitlatingen in zijn/haar dienstverlening, zowel naar Starters, naar Hypothecair Financiers, als naar andere bij de financieringen betrokken partijen.
 7. Een Erkend StartersCoach dient naar beste vermogen rekening te houden met de belangen van een Starter. Een Erkend StartersCoach die in dienst van, ten behoeve van of in opdracht van een ander zijn diensten verleent, zal ook met de gerechtvaardigde belangen van die ander rekening houden. Hij/zij houdt in zijn/haar advisering steeds rekening met het door de Hypothecair Financier te dragen kredietrisico en betracht de nodige zorgvuldigheid bij het verkrijgen van informatie met betrekking tot een Starter en het verstrekken van deze informatie aan de Hypothecair Financier.
 8. Een Erkend StartersCoach adviseert in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften van overheidsorganen en van andere gedrags- of beroepsregels, vergelijkbaar zoals deze gelden voor de Erkend Hypotheekadviseur.
 9. De Erkend StartersCoach zal in zijn/haar advisering de Gedragscode Hypothecaire Financieringen naleven.
 10. Een Erkend StartersCoach onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen die schade kunnen toebrengen aan de eer van de beroepsgroep Erkend StartersCoach.
Artikel 4 - Behandeling van klachten
 1. Een Starter of een Hypothecaire Financier, die van oordeel is dat hij/zij door een handelen van een Erkend StartersCoach in strijd met de Gedragscode of een nalaten van een Erkend StartersCoach om een bepaling uit de Gedragscode na te leven, in zijn/haar belangen is geschaad, kan dit handelen of nalaten ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit recht komt mede toe aan het Bestuur van de B.V. en een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die blijkens zijn/haar statuten de belangen van Starters behartigt, voor zover deze door de B.V. als voldoende representatief wordt beschouwd.
 2. De Erkend StartersCoach verklaart zich ten aanzien van de naleving van deze Gedragscode te onderwerpen aan de geschilbeslechting door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).
Artikel 5 - Slotbepaling
 1. De Gedragscode Erkend StartersCoach wordt door het Bestuur van de B.V. vastgelegd en gewijzigd conform de statuten van de B.V.

 Vastgesteld door het Bestuur van de B.V. Baardewijk Beheer op 1 januari 2010.